První ze série článků o java reflection, tedy o balíku java.lang.reflect. Tentokrát o tom, jak získat názvy metod a proměnných z konkrétní třídy.

Tento článek se zabývá tím, jak automaticky, pomocí javy získat názvy všech proměnných a metod ze třídy, a lehký úvod,jak s nimi zacházet.

Pro představu si vytvoříme třídu JavaBean, která bude reprezentovat třídu,ze které budeme dolovat informace. Její kód bude následující :

public class JavaBean {

  private String Jmeno;
  private String Prijmeni;

  public String getJmeno() {
    return Jmeno;
  }

  public void setJmeno(String Jmeno) {
    this.Jmeno = Jmeno;
  }

  public String getPrijmeni() {
    return Prijmeni;
  }

  public void setPrijmeni(String Prijmeni) {
    this.Prijmeni = Prijmeni;
  }

  public String toString() {
    return this.Jmeno + " - " + this.Prijmeni;
  }
}

a dále budeme potřebovat nějakou třídu main, kterou budeme využívat k získávání informací o naší JavaBean třídě. Do ní budeme psát následující kódy ( vždy pod kódem je vysvětlení, co se děje)

JavaBean jb = new JavaBean();
Class c = jb.getClass();

Vytvoříme novou instanci třídy JavaBean,a z ní následně do proměnné c uložíme objekt reprezentující třídu JavaBean.
V tomto kroku můžeme začít experimentovat s třídou JavaBean tak,jak nám to rozhraní reflection dovoluje. Tedy postupně:

Získání názvů deklarovaných metod:

Method[] poleMetod = c.getMethods();

Do pole typu Method (java.lang.reflect.Method) se uloží všechny definované a zděděné metody třídy JavaBean.
S těmi pak můžeme pracovat dále, ať nás zajímají jen názvy metod, nebo je budeme dále používat k volání jednotlivých metod. Jejich názvy můžeme vypsat třeba takto:

String[] nazvyMetod = new String[poleMetod.length];
      for (int i = 0; i < poleMetod.length; i++) {
        nazvyMetod[i] = poleMetod[i].getName();
      }
      System.out.println(Arrays.toString(nazvyMetod));

Voláním metody getName() nad metodou nám vrátí jen její název, bez parametrů,navratových typů a modifikátorů. Výpis tohoto kousku kódu vypadá přibližně takto:

[getJmeno, setJmeno, getPrijmeni, setPrijmeni, toString,
hashCode, getClass, wait, wait, wait, equals, notify, notifyAll]

Je vidět, že se nám vrátili nejen námi definované metody,ale i metody zděděné z třídy Object.

Získání názvů deklarovaných atributů:

Field[] poleAtributu = c.getDeclaredFields();

V tomto kroku máme uloženy v poli typu Field (java.lang.reflect.Field) všechny atributy třídy JavaBean.

Jejich názvy získáme obdobně jako u metod:

String[] nazvyAtributu = new String[poleAtributu.length];
     for (int i = 0; i < poleAtributu.length; i++) {
       nazvyAtributu[i] = poleAtributu[i].getName();
     }
     System.out.println(Arrays.toString(nazvyAtributu));

Výstupem bude:

[Jmeno, Prijmeni]

Pro zajímavost uvedu výstupy tohoto kódu :

System.out.println(Arrays.toString(poleMetod));
System.out.println(Arrays.toString(poleAtributu));

Výstup:

[public java.lang.String javareflections.JavaBean.getJmeno(),
public void javareflections.JavaBean.setJmeno(java.lang.String),
public java.lang.String javareflections.JavaBean.getPrijmeni(),
public void javareflections.JavaBean.setPrijmeni
(java.lang.String), public java.lang.String
javareflections.JavaBean.toString(), public native int
java.lang.Object.hashCode(), public final native java.lang.Class
java.lang.Object.getClass(), public final native void
java.lang.Object.wait(long) throws
java.lang.InterruptedException, public final void
java.lang.Object.wait(long,int) throws
java.lang.InterruptedException, public final void
java.lang.Object.wait() throws java.lang.InterruptedException,
public boolean java.lang.Object.equals(java.lang.Object), public
final native void java.lang.Object.notify(), public final native void
java.lang.Object.notifyAll()]


[java.lang.String javareflections.JavaBean.Jmeno,
java.lang.String javareflections.JavaBean.Prijmeni]

Výstup je již značně nepřehledný, každopádně po bližším prozkoumání lze vidět, že pole obsahuje modifikátor, návratový typ, název metody a typy parametrů pro metody, a typ a název proměnné u atributů

Zavěr:
Ukázali jsme si, jak lze jen podle názvu třídy zjistit informace jako jsou názvy metod a atributů, a jak je procházet, vypisovat. Příště se ponoříme hlouběji, do nastavování těchto atributů a volání metod.

Pro přdstavu k čemu by to mohlo být dobré: máme třídu typu JavaBean , kde zjistíme všechny settery,nastavíme jim hodnotu,a vrátíme naplněný objekt. Nebo na základě atributů zjistíme data z databáze, kterými naplníme objekt (jednoduché objektově-relační mapování)

Zdroje:
java tutorial